Tìm kiếm
Thủ tục Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 08/02/2017 Lượt xem: 105


1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 11 hằng năm.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ

Sở KH&CN tiến hành thẩm định hồ sơ, trình UBND thành phố xem xét ra quyết định.

Bước 3. Trả kết quả cho tổ chức

Sở KH&CN gửi quyết định của UBND thành phố và giấy chứng nhận của Sở KH&CN cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến địa chỉ: Quầy số 24 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Trả kết quả: Quyết định của UBND thành phố và giấy chứng nhận của Sở KH&CN được gửi trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến tổ chức, cá nhân.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố của tác giả sáng kiến hoặc cơ sở nơi sáng kiến được công nhận (theo mẫu quy định);

- Bản mô tả sáng kiến (theo mẫu quy định);

- Quyết định công nhận sáng kiến hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến của cơ sở nơi sáng kiến được công nhận;

- Văn bản chấp thuận việc công nhận sáng kiến của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật và tác giả tạo ra sáng kiến là người đứng đầu cơ sở;

- Các tài liệu liên quan khác để chứng minh, làm rõ về tính mới, việc áp dụng, khả năng nhân rộng và việc mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội của sáng kiến (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 50 (năm mươi) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ; cụ thể như sau:

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN có trách nhiệm thành lập, tổ chức các phiên họp của các Hội đồng tư vấn chuyên ngành để đánh giá tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến đối với thành phố và trình kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn chuyên ngành cho UBND thành phố;

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở KH&CN, Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố và gửi Quyết định đến các cơ quan có liên quan;

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận cho các tác giả/đồng tác giả có sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân yêu cầu xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố.

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở KH&CN.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND thành phố và giấy chứng nhận của Sở KH&CN.

8. Phí và lệ phí:

Phí: Không có.

Lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố của tác giả sáng kiến hoặc cơ sở nơi sáng kiến được công nhận (theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng);

- Bản mô tả sáng kiến (theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều kiện xét công nhận

Sáng kiến được xét công nhận là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Đáp ứng các quy định tại Điều 3, Điều 4, khoản 4 Điều 7 Điều lệ Sáng kiến ban hành kèm Nghị định số 13/2012/NĐ-CP;

- Được áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và được cơ sở đóng trên địa bàn thành phố công nhận là sáng kiến;

- Thời gian kể từ khi sáng kiến được áp dụng lần đầu trên địa bàn thành phố đến khi nộp đơn yêu cầu xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố không quá 02 năm;

- Tại thời điểm xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố không có tranh chấp về quyền tác giả; không có khiếu kiện, tố cáo liên quan đến nội dung hồ sơ xét công nhận.

Tiêu chuẩn xét công nhận

Sáng kiến được công nhận là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Có tính mới trong phạm vi thành phố;

- Mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội đối với thành phố.

Tính mới của sáng kiến

Sáng kiến được coi là có tính mới trong phạm vi thành phố nếu tính đến trước ngày nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến tại cơ sở hoặc ngày áp dụng lần đầu (tính theo ngày nào sớm hơn), trong phạm vi thành phố, sáng kiến đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:   

- Không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước;

- Không trùng với giải pháp của tác giả khác đã được áp dụng, hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp dụng, phổ biến;

- Chưa được biết đến và chưa có giải pháp nào của người khác trùng với giải pháp đó được mô tả trong các văn bản, sách báo, tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào có thể tiếp cận công khai trong phạm vi thành phố, đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được;

- Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện.

Mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội đối với thành phố

Sáng kiến được coi là mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội đối với thành phố nếu việc áp dụng sáng kiến đó mang lại:

- Hiệu quả kinh tế: Tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các lợi ích kinh tế khác;

- Lợi ích xã hội: Cải thiện điều kiện sống, làm việc, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, ổn định trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và các lợi ích xã hội khác;

- Các tác động, ảnh hưởng tích cực khác: Nâng cao vị thế, hình ảnh của thành phố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức cộng đồng và các tác động, ảnh hưởng tích cực khác.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 4 3 2 2 7 3 9

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập