Thủ tục Chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật của tác giả là người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 08/02/2017 Lượt xem: 61

1.1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ yêu cầu xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN).

Bước 2. Thẩm định hồ sơ

Sở KH&CN tiến hành thẩm định hồ sơ, trình UBND thành phố xem xét ra quyết định hoặc Sở KH&CN ra quyết định về nội dung yêu cầu tương ứng.

Bước 3. Trả kết quả cho tổ chức

Sở KH&CN gửi quyết định của UBND thành phố hoặc quyết định của Sở KH&CN đối với nội dung yêu cầu tương ứng cho tổ chức.

1.2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến địa chỉ: Quầy số 24 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Trả kết quả: Quyết định của UBND thành phố hoặc quyết định của Sở KH&CN được gửi trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến tổ chức.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị chấp thuận việc công nhận sáng kiến;

- Bản sao đơn yêu cầu công nhận sáng kiến;

- Báo cáo đánh giá của cơ sở xét công nhận sáng kiến về việc đối tượng nêu trong đơn đáp ứng đủ các điều kiện để được công nhận là sáng kiến theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Điều lệ Sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ;

- Biên bản kết luận của Hội đồng sáng kiến.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 21 (hai mươi mốt) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ yêu cầu xét chấp thuận sáng kiến.

Trong trường hợp UBND thành phố ban hành quyết định, thời hạn giải quyết cụ thể như sau:

- Tại Sở KH&CN: 14 (mười bốn) ngày làm việc.

- Tại UBND thành phố: 07 (bảy) ngày làm việc.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ sở xét công nhận sáng kiến là cơ quan, tổ chức của Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND thành phố Đà Nẵng có người đứng đầu là tác giả của sáng kiến (được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật) được công nhận;

- Cơ sở xét công nhận sáng kiến không phải là cơ quan, tổ chức của Nhà nước có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng có người đứng đầu là tác giả của sáng kiến (được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật) được công nhận.

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở KH&CN.

Trong trường hợp UBND thành phố ban hành quyết định, Sở KH&CN là cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND thành phố hoặc quyết định của Sở KH&CN về nội dung tương ứng.

1.8. Phí và lệ phí:

Phí: Không có.

Lệ phí: Không có.

1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp), được cơ sở công nhận nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

+ Có tính mới trong phạm vi cơ sở đó;

+ Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực;

- Các đối tượng sau đây không được công nhận là sáng kiến:

+ Giải pháp mà việc công bố, áp dụng giải pháp trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội;

+ Giải pháp là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.

- Một giải pháp được coi là có tính mới trong phạm vi một cơ sở nếu tính đến trước ngày nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, hoặc ngày bắt đầu áp dụng thử hoặc áp dụng lần đầu (tính theo ngày nào sớm hơn), trong phạm vi cơ sở đó, giải pháp đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

+ Không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước;

+ Chưa bị bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được;

+ Không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp dụng thử, hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp dụng, phổ biến;

+ Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện.

- Một giải pháp được coi là có khả năng mang lại lợi ích thiết thực nếu việc áp dụng giải pháp đó có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế (ví dụ nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kỹ thuật), hoặc lợi ích xã hội (ví dụ nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người).

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập