Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ thành ủy trong năm 2016
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 30/05/2016 Lượt xem: 158

Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới; Chỉ thị 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham những, lãng phí và tiêu cực, ngày 05/4/2016 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-SKHCN ngày 05/4/2016 với các nội dung cụ thể triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU và Chỉ thị 05-CT/TU.

Nội dung Kế hoạch số 15/KH-SKHCN ngày 05/4/2016

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập