Hoạt động rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2016
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/05/2016 Lượt xem: 92

Thực hiện các nhiệm vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Kế hoạch số 546/KH-UBND ngày 20/01/2016 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện rà soát 05 (năm) thủ tục hành chính trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử và lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Kế hoạch số 06/KH-SKHCN ngày 05/02/2016 rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016 của Sở;

- Công văn số 270/SKHCN-VP ngày 13/4/2016 yêu cầu rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016 và báo cáo kết quả thực hiện

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập