Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 09/05/2016 Lượt xem: 132

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp cận với các quy định mới trong nghiên cứu khoa học, ngày 06/5/2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị phổ biến 03 thông tư liên tịch của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính: Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 về khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 20/12/2015 về xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; và 02 quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng: Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 về ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 về ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động KH&CN của thành phố Đà Nẵng.

Nhằm tạo cơ chế thông thoáng cho các tổ chức khoa học và công nghệ, các nhà khoa học nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nhất là các cơ chế quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong những năm qua, nhiều văn bản Luật, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và các thông tư hướng dẫn đã được Chính phủ, các Bộ ngành quan tâm đổi mới cơ chế theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, nhà khoa học tập trung chuyên sâu hơn cho công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp cận với các quy định mới trong nghiên cứu khoa học, ngày 06/5/2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị phổ biến 03 thông tư liên tịch của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính: Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 về khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 20/12/2015 về xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; và 02 quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng: Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 về ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 về ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động KH&CN của thành phố Đà Nẵng.

(Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị )

Trao đổi tại Hội nghị, ông Huỳnh Văn Ngộ - Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ cho biết trên cơ sở nghiên cứu các văn bản của trung ương và thực tiễn triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng sắp ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, định mức tối đa áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố bằng 70% định mức tối đa áp dụng đối mới nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan tham mưu cho UBND thành phố trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học, phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực của thành phố Đà Nẵng nói riêng và đất nước trong thời gian đến.

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập