Thông báo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ về KH&CN
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 07/01/2014 Lượt xem: 4

Chính phủ ban hành 02 văn bản về khoa học và công nghệ:

1. Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

2. Nghị định số 217/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng kính thông báo đến các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan được biết.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập