Điều tra hội nhập quốc tế và nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/09/2013 Lượt xem: 24

Căn cứ Quyết định số 1757/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc ban hành Danh mục các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia, ngày 09/08/2013, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành 2 quyết định số 2452/QĐ-BKHCN và 2453/QĐ-BKHCN về việc triển khai thực hiện Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN và Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN.

Mục đích của điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN nhằm xác định năng lực của cộng đồng KH&CN Việt Nam tham gia các hoạt động quốc tế; xác định mức độ thâm nhập KH&CN quốc tế vào Việt Nam phục vụ đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng thay đổi, xây dựng chính sách hội nhập quốc tế về KH&CN trên phạm vi cả nước cũng như các Bộ, ngành, địa phương.

Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN nhằm phân tích, đánh giá nhận thức của công chúng, mối quan tâm đến KH&CN và sự hiểu biết của họ về KH&CN; xây dựng chiến lược mới và kế hoạch hành động để nâng cao và thúc đẩy mối quan tâm về KH&CN của công chúng.

Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN và Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013 do Cục Thông tin KH&CN quốc gia chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và được tiến hành từ ngày 01/09 đến 30/09/2013 trên phạm vi toàn quốc.

Tại thành phố Đà Nẵng, cũng đang triển khai điều tra Hội nhập quốc tế và nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013 theo Công văn số 286, 287/TTKHCN ngày 09/9/2013 của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, thời gian và tiến độ thực hiện như sau:

Từ ngày 10/9/2013 đến ngày 12/9/2013: Xây dựng kế hoạch triển khai điều tra.

Từ ngày 13/9/2013 đến 25/9/2013: Kiểm tra các phiếu điều tra và tiến hành điều tra.

Từ 26/9/2013 đến ngày 30/9/2013: Làm sạch dữ liệu trong các phiếu điều tra và gửi các phiếu ra Cục thông tin KH&CN quốc gia.

Nguyễn Thị Thanh Vân

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập