Thông báo lần 2: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp thành phố năm 2013
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/08/2013 Lượt xem: 15

Căn cứ Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 25/3/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2013 và Quyết định số 60/QĐ-SKHCN ngày 17/5/2013 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Cơ quan chủ trì các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN với các yêu cầu sau:

1. Yêu cầu về nội dung, mục tiêu, sản phẩm của đề tài tuyển chọn

1.1. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng công cụ cảnh báo, dự báo sớm thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu tại thành phố Đà Nẵng”

- Mục tiêu: Đánh giá chi tiết đặc điểm khí hậu - thủy văn thành phố Đà Nẵng trên phạm vi đất liền, hải đảo, trên biển, chế độ hải văn ven bờ trên cơ sở số liệu đến năm 2012; Xây dựng công cụ cảnh báo, dự báo sớm thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu tại thành phố Đà Nẵng.

- Sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; Công cụ dự báo, cảnh báo sớm lũ, lụt cho thành phố, dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn trong mùa khô; Công cụ dự báo sớm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn chi tiết cho các khu vực thuộc thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung: Thu thập, tổng hợp dữ liệu về khí tượng thủy văn, bản đồ địa hình, thiên tai, dân sinh kinh tế, quy hoạch phát triển, thiệt hại và những tác động do thiên tai gây ra; Đo đạc, khảo sát bổ sung các yểu tố khí hậu - thủy văn và hải văn trên đất liền và vùng ven bờ; Ứng dụng công nghệ tiên tiến: mô hình thủy văn, thủy lực xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt do tổ hợp lũ - nước biển dâng do biến đổi khí hậu. Dự báo lũ và nguy cơ ngập lụt chi tiết tại các địa phương trong điều kiện có sự tác động của hồ chứa thủy điện ở thượng lưu; Dự báo tình hình dòng chảy cung cấp cho thành phố và nguy cơ xâm nhập mặn trong mùa khô; Nghiên cứu, đề xuất mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, xây dựng mức báo động lũ cho một số sông thuộc thành phố Đà Nẵng; Ứng dụng mô hình, công nghệ dự báo khí tượng trong dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, dông, mưa lớn chi tiết cho thành phố Đà Nằng, phát hiện và dự báo cực ngắn mưa lớn có nguy cơ gây lũ quét; Xây dựng quy trình thu thập, trao đổi thông tin về thiên tai, cảnh báo, dự báo thiên tai giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và cộng đồng dân cư.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng.

1.2. Đề tài “Dự báo nhu cầu lao động cho các ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

- Mục tiêu: Đánh giá thực trạng lao động cho các ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọngcủa thành phố và phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; Xác định những vấn đề đặt ra đối với việc phát triển nguồn lao động cho các ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng của thành phố; Dự báo cung cầu, xác định phương hướng, mục tiêu phát triển lao động cho các ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng của thành phố đến năm 2020 và đề xuất hệ thống các giải pháp đồng bộ, khả thi để đạt được các mục tiêu đó.

- Sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và các sản phẩm trung gian kèm theo.

- Nội dung: Nhận diện những ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng của thành phố; Phân tích thực trạng lao động của các ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng bao gồm: số lượng, cơ cấu, trình độ chuyên môn, lĩnh vực đào tạo… Từ đó đánh giá về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của nguồn lao động trong các ngành này; Nghiên cứu những yếu tố tác động đến việc phát triển nguồn lao động cho các ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng; dự báo cung cầu lao động cho các ngành này; Xây dựng quan điểm, mục tiêu, định hướng và đề xuất các giải pháp phát triển lao động cho các ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng.

- Thời gian thực hiện: 18 tháng.

2. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

2.1. Thành phần hồ sơ

2.1.1. Đối với đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (đề tài số 01, mục 1)

a) Đơn đăng ký chủ trì đề tài (Biểu KH.01/B.06).

b) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (Biểu KH.01/B.07).

c) Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm và các cá nhân tham gia chính đề tài (Biểu KH.01/B.08).

d) Văn bản xác nhận về sự tham gia của các tổ chức phối hợp nghiên cứu (Biểu KH.01/B.09) (nếu có phối hợp nghiên cứu).

e) Thuyết minh đề cương đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Biểu KH.01/B.10).

f) Các văn bản pháp lý chứng minh năng lực về nhân lực, trang thiết bị và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện đề tài (nếu có kê khai huy động vốn từ nguồn khác).

g) Các văn bản khác (nếu có) chứng minh cá nhân đăng ký Chủ nhiệm đề tài không vi phạm các quy định về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài (Bản sao biên bản nghiệm thu đề tài, dự án, chứng từ nộp kinh phí thu hồi...).

h) Văn bản xác nhận sự đồng ý của các cơ quan có liên quan về việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài nếu sản phẩm của đề tài đáp ứng yêu cầu khoa học và mức chất lượng (nếu có).

Các tài liệu trên phải có đầy đủ dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

2.1.2. Đối với đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (đề tài số 02, mục 1)

a) Đơn đăng ký chủ trì đề tài (Biểu KH.01/B.06).

b) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (Biểu KH.01/B.07).

c) Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm và các cá nhân tham gia chính đề tài (Biểu KH.01/B.08).

d) Văn bản xác nhận về sự tham gia của các tổ chức phối hợp nghiên cứu (Biểu KH.01/B.09) (nếu có phối hợp nghiên cứu).

e) Thuyết minh đề cương đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (Biểu KH.01/B.11).

f) Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (nếu có kê khai huy động vốn từ nguồn khác).

g) Các văn bản khác (nếu có) chứng minh cá nhân đăng ký Chủ nhiệm đề tài không vi phạm các quy định về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài (Bản sao biên bản nghiệm thu đề tài, dự án, chứng từ nộp kinh phí thu hồi...).

Các tài liệu trên phải có đầy đủ dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

2.2. Số lượng hồ sơ

Tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn phải gửi hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (gọi tắt là hồ sơ) gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 11 bản sao (có đóng dấu đỏ) đến Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (trực tiếp hoặc qua bưu điện).

2.3. Hình thức hồ sơ

Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

a) Tên đề tài.

b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện đề tài (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

c) Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài và danh sách những người tham gia chính thực hiện đề tài (chỉ ghi danh sách cá nhân đã có xác nhận tham gia phối hợp).

d) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

3. Yêu cầu về thời gian nộp hồ sơ tuyển chọn

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là: 17 giờ 00 ngày 15 tháng 9 năm 2013.

- Thời điểm nộp hồ sơ được tính là thời gian ghi ở dấu Bưu điện thành phố Đà Nẵng (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (trường hợp gửi trực tiếp).

- Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tuyển chọn có quyền rút hồ sơ, thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ. Mọi bổ sung sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tuyển chọn.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn và các biểu mẫu: Download tại địa chỉ sau: http://dost.danang.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=46:ng-ky-tai-khoa-hc&catid=44:th-tc-hanh-chinh&Itemid=41

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng - 51A Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3830215.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập