Thông báo đề xuất, đặt hàng dự án thuộc các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ năm 2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 17/06/2013 Lượt xem: 10

Kính gửi: Các Sở, ban ngành và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Thực hiện nội dung Công văn số 4551/UBND-VX ngày 31 tháng 5 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng kế hoạch năm 2014 của các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, đề xuất, đặt hàng dự án thuộc các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ năm 2014 và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày20/06/2013 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét.

Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ

51A Lý Tự Trọng, Đà Nẵng

Tel: 0511 3887429 Fax : 0511 3822864

Email: phongpt@danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập