Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2013
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 17/06/2013 Lượt xem: 9

Thực hiện Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2013; Sau đây là báo cáo tình hình thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 do UBND thành phố giao trong 6 tháng đầu năm 2013 cuả Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng:

A. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Ban hành Quyết định số 25/QĐ-SKHCN ngày 26/02/2013 phân công các phòng, đơn vị trong Sở thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm và Kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 24/3/2013 triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

I. NHIỆM VỤ 1: “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”

1. Mục tiêu

Củng cố, xây dựng bộ máy chuyên trách về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận, huyện; đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực khoa học và công nghệ cho cán bộ chuyên trách tại UBND quận, huyện; hỗ trợ trong việc xây dựng kế hoạch, chuyển giao công nghệ tại các quận, huyện hoạt động hàng năm.

2. Tình hình thực hiện

Tổ chức triển khai nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý hoạt động KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực: lao động sáng tạo, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, và hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở cơ sở.

Đây sẽ là cơ sở để Sở tham mưu cho UBND thành phố xem xét ban hành các văn bản nhằm tăng cường tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn quận, huyện; sửa đổi, bổ sung quy định xây dựng bộ máy chuyên trách về KH&CN trên địa bàn quận, huyện.

Ngoài ra, còn triển khai một số nội dung sau:

- Tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ về lĩnh vực KH&CN cho cán bộ chuyên tráchtại UBND quận, huyện.

- Phối hợp với Trường Quản lý KH&CN - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 02 lớp tập huấn, cụ thể:

+ Lớp tập huấn “Quản lý KH&CN cấp huyện”: Lớp tập huấn đã cung cấp cho học viên hệ thống các kiến thức cơ bản về quản lý KH&CN, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về KH&CN trên địa bàn huyện như: Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,…

+ Lớp tập huấn “Kỹ năng quản lý KH&CN cho cán bộ, chuyện viên cấp Sở, huyện”: Lớp tập huấn đã trang bị cho học viên các kỹ năng tổ chức và hoạt động của Hội đồng KH&CN cấp tỉnh, huyện.

- Tổ chức Hội thảo khoa học “Tình hình hoạt động KH&CN tại các quận, huyện giai đoạn 2008 - 2012 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2013 - 2014. Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về kết quả 5 năm thực hiện hoạt động KH&CN quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vàđề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, phối hợp hoạt động KH&CN quận/huyện, hỗ trợ chuyển giao công nghệ tại các quận, huyện.

- Ban hành văn bản hướng dẫn UBND các quận huyện một số nội dung phục vụ xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN hàng năm.

3. Đánh giá

Trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở kế hoạch đã ban hành, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 1 đã bám sát nội dung, đảm bảo tiến độ đề ra.

II. NHIỆM VỤ 2: “ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”

1. Mục tiêu

Từng bước cải thiện chất lượng nghiên cứu, lựa chọn được các đề tài, dự án khả thi, phục vụ thiết thực cho sản xuất và đời sống.

2. Nội dung thực hiện

a) Tiến hành xây dựng Dự thảo Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN của thành phố Đà Nẵng sửa đổi Quyết định số 30/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 quy định về cơ chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN thành phố Đà Nẵng, Dự thảo gồm 6 chương và 49 điều:

+ Chương I: Những quy định chung.

+ Chương II: Quy định cụ thể đối với việc quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố. Chương này gồm 5 mục: Xây dựng kế hoạch nghiên cứu hàng năm, Tuyển chọn, xét duyệt nhiệm vụ KH&CN, Kiểm tra, đánh giá nghiệm thu, triển khai ứng dụng vào thực tế các nhiệm vụ KH&CN, Quản lý kinh phí và Khen thưởng và xử lý vi phạm.

+ Chương III: Quy định cụ thể đối với việc quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

+ Chương IV: Trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên quan.

+ Chương V: Quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả đối với các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

+ Chương VI: Điều khoản thi hành.

Dự thảo có nhiều điểm mới so với các quy định trước đây như quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, các nhiệm vụ “đặt hàng”, phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, cơ chế hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu đề tài...

Dự thảo đã được lấy ý kiến một số chuyên gia, nhà khoa học để hoàn chỉnh Dự thảo, chuẩn bị công tác triển khai lấy ý kiến của các Sở ban ngành trên địa bàn thành phố để trình UBND thành phố phê duyệt.

b) Để kịp thời triển khai áp dụng cơ chế mới trong quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Sở đã trình UBND thành phố xin ý kiến Bộ KH&CN về việc cho phép thực hiện thí điểm khoán gọn kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CNđến sản phẩm KH&CN cuối cùng.

c) Nhằm định hướng cho công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo tinh thần chỉ đạo của Thành ủy tại Chương trình hành động số 09/CTr-TU ngày 20/4/2011 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố, Sở đã tham mưu cho UBND thành phố thành lập Ban Chủ nhiệm 06 chương trình KH&CN trọng điểm của thành phố. Hiện tại Sở đang phối hợp với Ban Chủ nhiệm các chương trình để xây dựng nội dung trình UBND thành phố phê duyệt. Để quản lý các chương trình KH&CN cũng như các đề tài thuộc chương trình, trên cơ sở tham mưu của Sở, ngày 25/3/2013 tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND, UBND thành phố đã ban hành Quy chế quản lý các chương trình KH&CN.

3. Đánh giá

Công tác triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 đã được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo nội dung đề ra trong kế hoạch.

III. NHIỆM VỤ 3: “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIẾM TRA VỀ LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRÊN THỊ TRƯỜNG”

1. Mục tiêu

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đảm bảo việc chấp hành nghiêm Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Đo lường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Nội dung thực hiện

a) Công tác thanh kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông:

Tiến hành thanh kiểm tra về chất lượng hàng hóa của 64/55 cơ sở, đạt 115% so với kế hoạch đề ra. Cụ thể:

- Kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Kết quả về chất lượng: 05/05 mẫu xăng được giám định tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực II đều phù hợp với quy định của TCVN 6776:2005 được viện dẫn trong QCVN 1:2009/BKHCN.

- Kiểm tra 21 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm. Kết quả:

+ Về thủ tục hành chính: 21/21 cơ sở có giấy phép đăng ký kinh doanh.

+ Về ghi nhãn hàng hóa: 21/21 cơ sở ghi nhãn hàng hóa theo quy định.

+ Về chất lượng: 21/21 cơ sở có lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 06 mẫu mũ bảo hiểm để trưng cầu giám định chất lượng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng khu vực II. Kết quả:

  • 02 mẫu đạt chất lượng,
  • 02 chưa có kết quả,
  • 02 mẫu không đạt chất lượng theo QCVN2:2008/BKHCN (01 mẫu mang nhãn hiệu MILANO của Công ty TNHH Đức Phúc Bảo; 01 mẫu bảo hiểm NAPOLI, kiểu N012, SX 12/2012 lấy tại Hộ kinh doanh Ngô Văn Danh - 126 Hùng Vương):
    • Đoàn kiểm tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đức Phúc Bảo với tổng số tiền là 4.500.000 đồng và yêu cầu cơ sở tiêu hủy toàn bộ lô hàng mũ bảo hiểm vi phạm nêu trên.
    • Đối với Hộ kinh doanh Ngô Văn Danh - 126 Hùng Vương: Cơ sở sản xuất yêu cầu tiến hành thủ tục thử nghiệm mẫu đối chứng. Kết quả thử nghiệm mẫu đối chứng phù hợp với QCVN 2:2008/BKHCN. Sở đã ra thông báo tiếp tục lưu thông đối với lô hàng này và trả lại 12 chiếc mũ đã niêm phong chờ xử lý cho cơ sở kinh doanh.

Ngoài ra, phối hợp với Đoàn thanh tra do Chi cục Quản lý thị trường chủ trì kiểm tra chất lượng hàng hóa tại 26 cơ sở (04 cơ sở kinh doanh thiết bị điện và điện tử, 09 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 06 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm và 07 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em).

b) Công tác thanh kiểm tra về đo lường

Tiến hành thanh kiểm tra về đo lường 48/111 cở sở, đạt 43% so với kế hoạch. Cụ thể:

- Kiểm tra 19 cơ sở kinh doanh hàng đóng gói sẵn (01 cơ sở sản xuất và kinh doanh mì ăn liền; 02 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và 16 cơ sở sản xuất cà phê). Kết quả:

+ Về ghi nhãn hàng hóa: 19/19 cơ sở đã thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định.

+ Về đo lường: 17/19 cơ sở đạt yêu cầu về định lượng hàng đóng gói sẵn. 02/19 cơ sở không đạt yêu cầu định lượng (Công ty TM&DV Bestlink và Công ty CP đầu tư VINADCO). Đoàn đã tiến hành kiểm tra định lượng hàng đóng gói sẵn lại sau 15 ngày, kết quả đạt yêu cầu.

- Kiểm tra 06 cơ sở sử dụng phương tiện đo (02 cơ sở sử dụng cân ô tô và 04 cơ sở kinh doanh sắt thép). Kết quả, 06/06 cơ sở không vi phạm về ghi nhãn hàng hoá và đo lường.

- Kiểm tra 19 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Kết quả:

+ 19/19 cơ sở đạt yêu cầu về đo lường.

+ Phát hiện Cửa hàng xăng dầu Tiểu La thuộc Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng có 01 cột bơm không có 01 niêm chì khoang CPU. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cửa hàng tạm ngưng hoạt động cột bơm nói trên và tiến hành kiểm định lại theo quy định.

- Kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh vàng. Kết quả 04/04 cơ sở đạt yêu cầu về đo lường.

3. Đánh giá

Nhờ tăng cường công tác kiểm tra về đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Qua kiểm tra, không phát hiện cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm về chất lượng, sai số về đo lường nằm trong giới hạn cho phép. Còn các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm được kiểm tra chấp hành đúng qui định của pháp luật về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hàng hoá có đầy đủ nhãn, tem CR, lưu giữ hồ sơ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy tương ứng với loại mũ được kinh doanh.

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 6 tháng đầu năm 2013, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các sở ban ngành có liên quan, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm do UBND thành phố giao. Trong 6 tháng cuối năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ phấn đấu hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm do UBND thành phố giao trong năm 2013.

(Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ)

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập