Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 17/05/2013 Lượt xem: 12

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2014:

* Công văn số 311/SKHCN-VP ngày 16/5/2013 của Sở Khoa học và Công nghệ

- Đối với các quận/huyện: Sử dụng Phụ lục 1 và các biểu: Biểu số 1, Biểu số 2, Biểu số 4, Biểu số 6, Biểu số 7, Biểu số 8, Biểu số 9, Biểu số 10.

- Đối với các sở, ngành và các đơn vị khác (gọi chung là sở, ngành): Sử dụng Phụ lục 2 và các biểu: Biểu số 1, Biểu số 3, Biểu số 5, Biểu số 7, Biểu số 8, Biểu số 9, Biểu số 10.

* Các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch:

- Công văn số 159/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thông báo số 115/TB-VP ngày 16/4/2013 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng;

- Thông báo số 67/SKHCN-QLKH ngày 06/02/2013 của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Hướng dẫn số 02/HD-SKHCN ngày 09/5/2006 và Hướng dẫn số 02/HD-SKHCN ngày 14/9/2007 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập