Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 08/05/2013 Lượt xem: 11

Căn cứ Hướng dẫn xây dựng kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 159/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2013 về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2014 như sau:

 

1. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước năm 2014:

   - Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước là các nhiệm vụ do các Bộ ngành, địa phương tổ chức xác định và đề xuất thực hiện ở cấp Nhà nước, bao gồm:

       + Các nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ liên ngành, liên vùng; vượt quá khả năng giải quyết của một ngành, cần huy động nguồn lực của nhiều bộ, ngành, địa phương và các nhiệm vụ cấp bách, mới phát sinh có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia được Lãnh đạo Đảng, Chính phủ giao.

       + Các đề tài, dự án cụ thể được đề xuất để tham gia các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước (KC, KX), các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ ngành tổ chức thực hiện. Các đề tài, dự án đề xuất phải có nội dung phù hợp nhằm giải quyết các mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt của Chương trình và không trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học công nghệ khác của Bộ, ngành, địa phương.

    - Phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước theo mẫu quy định (xem phụ lục 02 kèm theo Thông báo của Bộ KH&CN tại đây).

    - Thời hạn nộp phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước: Đã hết hạn đăng ký.

 

2. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2014:

   - Căn cứ đề xuất và yêu cầu đối với các đề tài, dự án cấp thành phố:

       + Chiến lược phát triển KH&CN thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và năm 2015;

       + Quy hoạch phát triển khoa học và kông nghệ thành phố đến năm 2020;

       + Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố đến năm 2020;

       + Các chủ trương, chính sách của thành phố về phát triển KH&CN trong phạm vi các ngành;

       + Yêu cầu phát triển của ngành, đơn vị.

   - Mỗi cơ quan, đơn vị có thể đề xuất nhiều nhiệm vụ và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

   - Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố theo mẫu KH.02/B.02.

   - Thời hạn nộp phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố: trước ngày 30/5/2013.

Các văn bản và biểu mẫu liên quan được đăng tại Website của Bộ Khoa học và Công nghệ http://www.most.gov.vn và Website của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng http://www.dost.danang.gov.vn - Phần Thủ tục hành chính/Đăng ký đề tài khoa học và công nghệ và Phần Thông báo.

Đăng ký hồ sơ trực tuyến tại Dịch vụ công “Đăng ký phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN” tại địa chỉ:http://www.dost.danang.gov.vn hoặc gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng theo địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0511.3830215, email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn hoặc quanlykhoahocdn@gmail.com.

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo các tổ chức và cá nhân biết để đề xuất./.

 

Thông báo cụ thể xem tại đây.

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập