Quy định mới về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố... 11/03/2019

Một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực KH&CN bị bãi bỏ 07/03/2019

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2019/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.

HĐND thành phố thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/12/2018

Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã xem xét, thông qua đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND

Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và... 07/12/2018

Triển khai các quy định của HĐND và UBND thành phố liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công 17/10/2018

Triển khai các quy định của HĐND và UBND thành phố liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 17/10/2018

Ngày 08 tháng 10 năm 2018 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 4522/QĐ-UBND công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/10/2018

Thông báo một số văn bản mới của Trung ương thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ 12/10/2018

Công bố bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu 04/10/2018

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiểu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường... 04/10/2018

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập