Sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát... 05/01/2021

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 2205/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 17/12/2020

Hướng dẫn phân chia lợi nhuận từ thương mại hóa kết quả nhiệm vụ KHCN 09/12/2020

Hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/12/2020

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là chính sách đặc thù của thành phố Đà Nẵng phù hợp với địa phương, đã được triển khai có hiệu quả, tạo ra hành lang...

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ 24/11/2020

Quyết định mới của UBND thành phố về Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/11/2020

Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của các đơn vị trực thuộc Sở... 30/10/2020

Quy trình thực hiện xây dựng và ứng dụng Đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 22/09/2020

Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ của Sở Khoa học và Công nghệ 15/09/2020

Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 07/09/2020

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập