Tìm kiếm

 

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng 26/09/2023

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ... 26/09/2023

Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi...

Thông tư hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí NSNN chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của... 22/08/2023

Thông tư số 52/2023/TT-BTC

Thông tư số 55/2023/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu... 22/08/2023

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/07/2023

Thông tư quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân 16/07/2023

Ngày 30/06/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 12/2023/TT-BKHCN quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố...

Thông tư Ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của... 16/07/2023

Ngày 30/06/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-BKHCN Ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP...

Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 04/07/2023

Thông tư 05/2023/TT-BKHCN ngày 22/05/2023

Bãi bỏ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 và Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND thành phố 04/07/2023

Văn bản pháp lý liên quan hoạt động đầu tư công

Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới 31/05/2023

Ngày 24/5/2023 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không...

Quy định về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục và kinh phí thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận chuyển... 22/05/2023

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao,... 11/05/2023

Thông tư 01/2023/TT-BKHCN

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 22/02/2023

Thông tư số 06/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC

Quy định mới về quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 31/01/2023

Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công 12/01/2023

Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Triển khai Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu... 29/12/2022

Ngày 15/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” QCVN 01:2022/BKHCN. Thông tư...

Phân cấp quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. 14/12/2022

Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về định danh và xác thực điện tử 06/12/2022

Thông tư 68/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước... 02/12/2022

Văn bản tài chính mới ban hành

Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố... 15/11/2022

Văn bản liên quan Mua sắm công

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3891916; 3830214

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 8 6 2 7 0 0 4

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập