Quy định kinh phí phục vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 17/09/2021

Thông tư số 64/2021/TT-BTC: Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ quốc gia đến năm 2030 16/08/2021

Ngày 26/7/2021, Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 chính thức có hiệu lực thi hành.

Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 05/07/2021

Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 về việc quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng... 09/06/2021

Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao 17/05/2021

Đẩy mạnh công tác thực hiện Luật Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 24/02/2021

Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 27/01/2021

Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ 27/01/2021

Sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát... 05/01/2021

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 2205/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà... 21/12/2020

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 328/2020NQ-HĐND về quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi...

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập