Tìm kiếm
Tăng cường quản lý công tác mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 25/01/2022

Tăng cường quản lý công tác mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND 25/01/2022

Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 08/12/2021

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030; Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ...

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 05/10/2021

Ngày 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và...

Thông tư 65/2021/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công 30/09/2021

Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 22/09/2021

Ngày 09/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2021/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 quy định tại Quyết định số...

Quy định mới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo 20/09/2021

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quy định kinh phí phục vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 17/09/2021

Thông tư số 64/2021/TT-BTC: Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ quốc gia đến năm 2030 16/08/2021

Ngày 26/7/2021, Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 chính thức có hiệu lực thi hành.

Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 05/07/2021

Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 về việc quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng... 09/06/2021

Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao 17/05/2021

Đẩy mạnh công tác thực hiện Luật Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 24/02/2021

Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 27/01/2021

Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ 27/01/2021

Sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát... 05/01/2021

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 2205/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà... 21/12/2020

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 328/2020NQ-HĐND về quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi...

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 17/12/2020

Hướng dẫn phân chia lợi nhuận từ thương mại hóa kết quả nhiệm vụ KHCN 09/12/2020

Hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/12/2020

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là chính sách đặc thù của thành phố Đà Nẵng phù hợp với địa phương, đã được triển khai có hiệu quả, tạo ra hành lang...

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 4 5 1 1 5 6 9

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập