Tình hình phát triển kinh tế tập thể và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của Sở Khoa học và Công nghệ 27/10/2020

Đánh giá kết quả ứng dụng khoa học và công nghệ đối với việc nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã và đề xuất, kiến nghị 21/10/2020

Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ luôn chú trọng gắn kết, lồng ghép việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể vào nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung vào...

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập