Kết quả thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 29/07/2021

Kế hoạch công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ 22/01/2021

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 06/01/2021

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ 01/01/2021

Báo cáo Tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 trong năm 2020 15/12/2020

Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 trong năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 15/12/2020

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi UBND thành phố

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ 15/12/2020

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

Báo cáo xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm giai đoạn 2021-2023 09/12/2020

Tình hình thực hiện dự toán NSNN khoa học và công nghệ năm 2020, xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm giai đoạn 2021-2023 gửi UBND thành phố

Kết quả 10 năm thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ 19/10/2020

Kết quả 10 năm (2011 - 2020) thực hiện công tác cải cách hành chính

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ 14/09/2020

Ngày 11/9/2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã phê duyệt Báo cáo số 120/BC-SKHCN về việc Hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng...

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập