Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2020 (thực hiện từ năm 2021) 06/01/2021

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà... 21/12/2020

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 328/2020NQ-HĐND về quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi...

Báo cáo hoạt động an toàn bức xạ năm 2020 09/12/2020

Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Thông tư... 09/12/2020

Thông báo đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 26/11/2020

Biểu mẫu hồ sơ báo cáo dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 16/11/2020

Thông báo nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng 02/11/2020

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” 02/11/2020

Thông báo mời thầu Gói thầu “Mua sắm hệ thống thiết bị phục vụ nghiên cứu ứng dụng CNSH trong phát triển dược liệu cho Trung tâm CNSH trực thuộc Sở... 30/10/2020

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2020 23/10/2020

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập