VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1726 4014/UBND-HCTC V/v tiếp nhận Giấy mời qua hộp thư điện tử thành phố 13/05/2014 0
1727 172/TB-VKTXH Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp 13/05/2014 0
1728 476/BHXH V/v triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông 13/05/2014 0
1729 3073/QĐ-UBND Về việc thay đổi thành viên Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử UBND huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng 13/05/2014 0
1730 15/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng 13/05/2014 0
1731 390/GM-SKHCN Dự gặp mặt truyền thống nhân ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 2014 13/05/2014 0
1732 1141/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 13/05/2014 0
1733 121/TB-UBND Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 12/05/2014 0
1734 3963/KH-UBND Thàng hành động vì trẻ em thành phố Đà Nẵng năm 2014 12/05/2014 0
1735 22/TB-BQL Giới thiệu thông tin trao đổi văn bản điện tử của Ban Quản lý các KCN và CX Đà Nẵng 11/05/2014 1
1736 2972/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/05/2014 0
1737 14/2014/QĐ-UBND Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 11/05/2014 0
1738 629/TB-SNN Giới thiệu thông tin trao đổi văn bản điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng 08/05/2014 0
1739 340/LHHVN V/v tham gia giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2014 07/05/2014 0
1740 865/TB-SNV Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố 05/05/2014 0
1741 12/2014/QĐ-UBND V/v quy định tỷ lệ quy đổi trọng lượng riêng đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/05/2014 0
1742 644/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giái trị khu vực nông nghiệp nông thôn" 04/05/2014 0
1743 222-TB/TU Về việc giới thiệu chức danh và chữ kỹ đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015 04/05/2014 0
1744 1037/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 28/04/2014 0
1745 634/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2014-2020 28/04/2014 0
1746 431/KBĐN V/v hướng dẫn bổ sung đăng ký tạm ứng, thanh toán vốn XDCB 27/04/2014 0
1747 1010/VP-VX V/v triển khai văn bản về khoa học và công nghệ 25/04/2014 0
1748 190/QĐ-STNMT Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo sở 25/04/2014 0
1749 30/2014/QĐ-TTg Về việc quản lý đất, vận hành vf khai thác vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam VNREDSat-1 25/04/2014 0
1750 3530/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ me bị bệnh tim bẩm sinh thành phố Đà Nẵng 24/04/2014 1
1751 3518/UBND-TH V/v báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị bức xúc của cử tri 24/04/2014 0
1752 2653/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 5194/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ giai đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/04/2014 0
1753 21/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 23/04/2014 0
1754 20/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hnhf cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nên địa lý tỷ lệ 1: 50.000 23/04/2014 0
1755 42/BC-SKHCN Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 4/2014 và dự kiến công tác tháng 5 năm 2014 23/04/2014 0
1756 1184/BTTTT-CNTT V/v áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 22/04/2014 0
1757 596/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập 22/04/2014 0
1758 472/KH Triển khai các hoạt động của BCĐ TW cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2014 21/04/2014 0
1759 277/BC-SKHCN Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014 21/04/2014 0
1760 174/TB-SKHCN V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ 20/04/2014 0
1761 11/2014/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 và khoản 3, khoản 4 Điều 15 Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 17/04/2014 0
1762 610/SNG-VP Giới thiệu thông tin trao đổi văn bản điện tử của Sở Ngoại vụ thành phố 17/04/2014 0
1763 3279/UBND-KTN V/v tăng cường thực hành tiết kiệm điện và đảm bảo hành lang an toàn lưới điện 17/04/2014 0
1764 10/2014/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố , thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND thành phố 16/04/2014 0
1765 182/TB-BQLKCNC Giới thiệu thông tin trao đổi văn bản điện tử của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng 15/04/2014 0
1766 3132/UBND-QLDth V/v danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vwucs tài nguyên và môi trường năm 2013 15/04/2014 0
1767 746/BC-SNV Tình hình áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và mở rộng HTQLCL đáp ứng Đề án 30 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 15/04/2014 0
1768 877/VP-NCPC V/v thông báo văn bản ban hành của Chính phủ 14/04/2014
1769 55/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 13/04/2014 0
1770 56/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 ông Huỳnh Đức Thơ 13/04/2014 0
1771 1076/TB-SGTVT Về việc giới thiệu chức danh chữ ký của ông Lê Văn Trung Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 10/04/2014 0
1772 2253/QĐ-UBND Công nhận tuyến du lịch địa phương tại Bán đảo Sơn Trà 09/04/2014 0
1773 830/Vp-VX V/v triển khai văn bản về khoa học và công nghệ 09/04/2014 0
1774 2206/QĐ-UBND V/v bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về công tác bàn giao các công trình cơ sở hạ tầng giao thông công chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/04/2014 0
1775 666/TB-SNV V/v tiếp nhận Trung tâm Lưu trữ thành phố về Sở Nội vụ và chức danh, chữ ký của Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ thành phố 07/04/2014 0
1776 1041/TB-SGTVT Giới thiệu thông tin trao đổi văn bản điện tử của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 06/04/2014 0
1777 2783/UBND-KTN V/v tăng cường giao dịch điện tử trong hoạt động công vụ 04/04/2014 0
1778 2763/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ 03/04/2014 0
1779 543/TB-TĐC Giới thiệu chức danh và chữ ký 03/04/2014 0
1780 1456-CV/TU V/v thực hiện Thông báo kết luận số 154-TB/TW của Ban Bí thư 03/04/2014 0
1781 708/SKHDT-VP V/v thông tin email của Sở để thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử 03/04/2014 0
1782 85/TB-UBND V/v nghỉ lễ, treo cơ và khẩu hiệu nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 39 năm ngày chiến thắng (30/4/1975-30/4/2014) 02/04/2014 0
1783 766/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 02/04/2014 0
1784 156/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Giám đốc sở 01/04/2014 0
1785 09/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo sở 01/04/2014 0
1786 2000/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 01/04/2014 3
1787 459/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước 01/04/2014 0
1788 2582/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 208/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định ác biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/03/2014 0
1789 243/TB-SXD V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng 31/03/2014
1790 618/SNV-CBCC V/v đăng ký nhu cầu đào tạo tại Liên Bang Nga 31/03/2014 0
1791 737/VP-KTN V/v quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 31/03/2014 0
1792 81/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tại Hội nghị tổng kết phong trào ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 31/03/2014 0
1793 288/TB-TDTTĐN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của cán bộ 31/03/2014 0
1794 736/VP-KTN V/v danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013 31/03/2014 0
1795 248/TB-SKHDT V/v giới thiệu chức danh và chữ ký 30/03/2014 0
1796 1144/PC-VP Phiếu chuyển Công văn số 979/BKHCN-TCCB ngày 24/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xin ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ - Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 10/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2013 30/03/2014 0
1797 403/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 27/03/2014 0
1798 271/STTTT-CNTT Phòng ngừa, ngăn chặn bị lây nhiễm các mạng Botnet nguy hiểm 27/03/2014 0
1799 456/SCT-VP V/v thông tin email gửi văn bản điện tử và số điện thoại sử dụng hệ thống nhắn tin SMS 26/03/2014 0
1800 32-TB/VPTU Thông báo phân công công tác Trưởng, phó phòng và chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy 26/03/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập