VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1401 4521/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành của Thanh tra Chính phủ 18/12/2014 0
1402 4515/VP-KTN V/v quy điịnh về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước 18/12/2014 0
1403 267/QĐ-HĐ Về việc điều chỉnh Tổ trưởng và tổ viên Tổ giúp việc Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 18/12/2014 0
1404 503/TB-ĐHKH Kế hoạch tuyển sinh sau đại học lần 1 năm 2015 17/12/2014 0
1405 5431/BNV-TCBC V/v biên chế công chức, viên chức năm 2015 17/12/2014 0
1406 525/TB-ĐĐBQH Địa điểm làm việc mới của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng 17/12/2014 0
1407 1908/QĐ-BTTTT Về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 quy điịnh về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet 16/12/2014 0
1408 49/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước ngoài khu công nghiệp, đơn giá thuê mặt nước đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/12/2014 1
1409 87/PMC-VP V/v cắt điện trục phòng server 15/12/2014 0
1410 5468/SVHTTDL-VP V/v thông báo tăng cường phát hành văn bản điện tử 14/12/2014 0
1411 48/2014/QD-UBND Ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển cầu tàu du lịch tại các điểm đến và tàu du lịch trong các tuyến du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/12/2014 0
1412 507.TB-SKHCN V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Quyền Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng 11/12/2014 0
1413 84/2014/NQ-HĐND Bãi bỏ nội dung quy định về phụ cấp chức vụ của Chỉ huy trưởng Quân sự phường, xã 10/12/2014 0
1414 83/2014/NQ-HĐND Về biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng 10/12/2014 0
1415 82/2014/NQ-HĐND Về việc quy định mức chi đảm bảo công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/12/2014 0
1416 81/2014/NQ-HĐND Về việc đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/12/2014 0
1417 80/2014/NQ-HĐND Về việc thông qua tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 10/12/2014 1
1418 79/2014/NQ-HĐND Về thông qua Bảng giá các loại đất năm 2015 10/12/2014 0
1419 78/2014/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 10/12/2014 0
1420 67/2014/NQ-HDND Ban hành Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2015 10/12/2014 0
1421 70/2014/NQ-HDND Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/12/2014 0
1422 69/2014/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2015 10/12/2014 1
1423 68/2014/NQ-HĐND Phê chuẩn điều chỉnh giảm dự toán thu viện phí năm 2013 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013 10/12/2014 0
1424 88/2014/NQ-HĐND Về nhiệm vụ năm 2015 10/12/2014 0
1425 87/2014/NQ-HĐND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành 10/12/2014 0
1426 86/2014/NQ-HĐND Về việc thông qua chính sách trợ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng đang hướng mức trợ cấp thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/12/2014 0
1427 85/2014/NQ-HĐND Về việc thành lập, sáp nhập, chia tách và giải thể tổ dân phố trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Cẩm Lệ và Liên Chiểu 10/12/2014 0
1428 77/2014/NQ-HDND Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phéo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước và vào công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/12/2014 0
1429 76/2014/NQ-HDND Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/12/2014 0
1430 75/2014/NQ-HDND Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Đà Nẵng 10/12/2014 0
1431 74/2014/NQ-HDND Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tận thu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/12/2014 0
1432 73/2014/NQ-HDND Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/12/2014 0
1433 72/2014/NQ-HDND Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/12/2014 0
1434 71/2014/NQ-HDND Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/12/2014 0
1435 66/2014/NQ-HĐND Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 09/12/2014 0
1436 2923/SNV-XDCQ V/v tạm dừng tham dự lớp tập huấn báo cáo thống kê và công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ tổ chức 09/12/2014 0
1437 239/TB-LH Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng khóa IV, nhiệm kỳ 2014-2019 08/12/2014 0
1438 1135/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa 08/12/2014 0
1439 1989/TB-KHNN-SĐH Tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2015 đợt I 08/12/2014 0
1440 8885/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ 07/12/2014 0
1441 44/2014/QĐ-UBND Ban hành quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng 07/12/2014 0
1442 8878/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 05/12/2014 0
1443 52-TB/BTGTU V/v giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng 04/12/2014 0
1444 2185/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2020, có xét đến năm 2030 04/12/2014
1445 5623/PC-VP Văn bản về khoa học và công nghệ 03/12/2014 0
1446 10171/TB-SHTT Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ 02/12/2014 0
1447 2955/DNPC-TC&NS V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tich kiêm Giám đốc Công ty 02/12/2014 0
1448 4382/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 02/12/2014 0
1449 4367/VP-KTN V/v danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 01/12/2014 0
1450 8734/QĐ-UBND Ban hành Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đăng ký xác nhận và cấp biển hiệu "Xe ô tô vận chuyển khách du lịch" 30/11/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập