VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1101 4080/UBND-VX Về việc tăng cường phòng, chống lây nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rut Corona 01/06/2015 0
1102 1924/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 01/06/2015 0
1103 3165/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 3779/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sửa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố 31/05/2015 0
1104 4035/UBND-QLDth V/v lập danh sách CB. CC và người lao động đăng ksy tham gia đấu giá quyền sử dụng đất 31/05/2015 0
1105 3199/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/05/2015 0
1106 591/HD-SNV Một số nội dung về công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử thành phố 28/05/2015 1
1107 22/2015/TT-BTNMT Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan, quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển 27/05/2015 0
1108 1871/VP-VX V/v biện pháp hạn chế lợi dụng văn hóa để kinh doanh 27/05/2015 0
1109 1875/VP-VX V/v xử lý văn bản về khoa học và công nghệ 27/05/2015 0
1110 1868/VP-VX V/v ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố 27/05/2015 0
1111 542/TB-BQL về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng ban Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng 26/05/2015 0
1112 49/TB-UBND Giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà 26/05/2015 0
1113 3900/UBND-VX Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè 26/05/2015 0
1114 3057/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/05/2015 0
1115 3056/QĐ-UBND Ban hành Quy định về trách nhiệm của UBND thành phố trong việc cung cấp thông tin và tiếp thu ý kiến ủa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội và ủy ban nhân dân tham gia xây dựng chính quyền 26/05/2015 0
1116 85/BC-UBND Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 25/05/2015 0
1117 2991/QĐ-UBND Thay đổi thành viên Ban Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu hiến pháp nước cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thành phố Đà Nẵng 24/05/2015 0
1118 3009/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đơn giá dọn vệ sinh, vận chuyển rác thải, xà bẩn, cắt cỏ tại các lô đất trống và đơn giá vận chuyển, vệ sinh thùng rác phục vụ Đề án thu gom rác theo giờ trên địa bàn thành phố 24/05/2015 0
1119 1022/SNG-HTQT V/v học bổng ITEC năm 2015-2016 của Ấn Độ 24/05/2015 0
1120 92/TB-UBND Về việc thi tuyển chức danh Giám đốc Sở xây dựng thành phố 21/05/2015 0
1121 219/TB-BQLKCNC Về việc tiếp công dân hàng tháng của Trưởng ban Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng 20/05/2015 0
1122 21/TB-CCVTLT Về việc giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố 19/05/2015 0
1123 35/TB-UBND Giới thiệu chức danh, chữ ký của quyền Chủ tịch UBND quận Sơn Trà 19/05/2015 0
1124 445/TB- Về việc thay đổi địa điểm văn phòng làm việc 19/05/2015 0
1125 3656/UBND-QLDth V/v triển khai Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ 19/05/2015 0
1126 2946/SXD-VP V/v tăng cường phát hành văn bản điện tử trong hoạt động công vụ 19/05/2015 0
1127 13665-QĐ/TU Ban hành Đề án thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 19/05/2015 0
1128 3639/UBND-KTN V/v không xây dựng phần mềm riêng 19/05/2015 0
1129 3625/KH-UBND Triển khai công tác ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/05/2015 0
1130 3614/KH-UBND Triển khai thi hành Luật công an nhân dân năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/05/2015 0
1131 89/KH-MTTW Phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và công nghệ 18/05/2015 0
1132 81/BC-UBND Chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 4 năm 2015 18/05/2015 0
1133 3626/UBND-KTN V/v tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện QĐ của TTCP về QH tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 18/05/2015 0
1134 12/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý 17/05/2015 0
1135 13/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý 17/05/2015 0
1136 2807/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ nội dung chuyển giao tài sản bán đáu giá tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/8/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 17/05/2015 0
1137 907/SKHDT-KTĐN V/v tham gia khóa đào tạo đợt 5 thuộc Chương trình Đào tạo nâng cao năng lực về đầu tư theo hình thức công - tư 17/05/2015 0
1138 3464/UBND-QLDTh V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố 17/05/2015 0
1139 10/2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo 15/05/2015 0
1140 18-HD/BTCTU Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ,. chức danh nhiệm kỳ 2015-2020 từ thành phố đến phường, xã có nguyện vọng nghỉ hưu trước tyuooir 14/05/2015 0
1141 84/TB-UBND Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/05/2015 0
1142 06/BQL-VP V/v báo cáo kết quả vận động và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2014 14/05/2015 0
1143 1745/VP V/v triển khai thực hiện Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 14/05/2015 0
1144 481/TB-BQL Về việc tiếp công dân hàng tháng của Trưởng ban VBan Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng 13/05/2015 0
1145 235/TB-KHCN Về việc phân công phụ trách lĩnh vực công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Lạng Sơn 13/05/2015 0
1146 2732/QĐ-UBND Điều chỉnh Điều 3 Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND thành phố 13/05/2015 0
1147 1728/VP-KTN V/v văn bản hướng dẫn mới của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 13/05/2015 0
1148 1014/TB-SNV Về việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 12/05/2015 0
1149 1706/VP V/v thông báo Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp 12/05/2015 0
1150 04/CT-UBND Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 11/05/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập