VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1101 172/TB-VKTXH Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp 13/05/2014 0
1102 476/BHXH V/v triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông 13/05/2014 0
1103 3073/QĐ-UBND Về việc thay đổi thành viên Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử UBND huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng 13/05/2014 0
1104 15/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng 13/05/2014 0
1105 390/GM-SKHCN Dự gặp mặt truyền thống nhân ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 2014 13/05/2014 0
1106 1141/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 13/05/2014 0
1107 928/TB-SYT Về giới thiệu thông tin tra đổi văn bản điện tử của Sở Y tế thành phố 14/05/2014 0
1108 1148/VP-NCPC V/v thông báo văn bản ban hành của Chính phủ 14/05/2014 0
1109 10801-QĐ/TU Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 6817-QĐ/TU, ngày 27 tháng 3 năm của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức đương chức, nghỉ hưu và các đối tượng hưởng chế độ ưu đãi từ trần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/05/2014 1
1110 1201/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 19/05/2014 0
1111 1074/STC V/v thanh toán vốn trái phiếu chính phủ các dự án điều chỉnh giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và năm 2014 19/05/2014 0
1112 11/CT-TTg Về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015 20/05/2014 0
1113 189/TB-STTTT Về việc giới thiệu thông tin trao đổi văn bản điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố 21/05/2014 0
1114 1344/VP-VX Triển khai Nghị định 40/2014/NĐ-CP và Công văn số 1737/BKHCN-TCCB 22/05/2014 0
1115 32/QĐ-BCĐ389 Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực BCĐ quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 22/05/2014 0
1116 31/QĐ-BCĐ 389 Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 22/05/2014 0
1117 3721/VPCP V/v báo cáo về công tác quản lý chất lượng không khí và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí tại Việt Nam 22/05/2014 0
1118 1026/SNV-CBCC V/v đăng ký nhu cầu tham gia đào tạo tại Lào 25/05/2014 0
1119 06/CT-UBND Về việc nghiệm cấm sử dụng hộp thư điện tử công cộng trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/05/2014 0
1120 4634/KH-UBND Tổ chức các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2014 29/05/2014 0
1121 36/TB-SKHCN V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL Phú Yên 29/05/2014 0
1122 37/TB-SKHCN V/v giới thiệu chữ ký của Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên 29/05/2014 0
1123 154/TB-CCDS Chức danh và giới thiệu chữ ký 02/06/2014 0
1124 1449/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 03/06/2014 0
1125 179/CTK Về việc giới thiệu thông tin trao đổi văn bản điện tử của Cục Thống Kê thành phố Đà Nẵng 03/06/2014 0
1126 168/TB-VP V/v giới thiệu chữ ký của ông Võ Văn Thương - Chánh văn phòng UBND thành phố 03/06/2014 0
1127 16/TB-NLCLC Chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí phụ trách Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng 04/06/2014 0
1128 3658/QD-UBND Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành 04/06/2014 0
1129 1225/STC-QLNS V/v thông báo số tài khoản tiếp nhận kinh phí hỗ trợ ngư dân bám biểm khai thác thủy sản 05/06/2014 0
1130 946/TB-TĐC Về việc thay đổi chức danh lãnh đạo 05/06/2014 0
1131 48-HD.BTGTU Nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 90-KL/TW ngày 04-3/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) "Xây dựng đội ngũ trú thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Công văn số 1492-CV/TU, ngày 28/4/2014 của ban Thương vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 90-KL/TW 09/06/2014 0
1132 32/2014/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ 09/06/2014 0
1133 31/2014/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đát 09/06/2014 0
1134 33/2014/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện 09/06/2014 0
1135 14/2014/TT-BKHCN Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ 10/06/2014 0
1136 141/TB-UBND Về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình điện theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 và Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ đối với các bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/06/2014 0
1137 3779/QĐ-UBND Về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ dướng 6 tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/06/2014 0
1138 5001/UBND-KTTH V/v triển khai kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác tài chính, ngân sách 11/06/2014 0
1139 553/TB-SKHDT Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng 11/06/2014 0
1140 554/TB-SKHDT Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng 11/06/2014 0
1141 1170/STNMT-VP V/v hỗ trợ, cung cấp thông tin về tình hình khai thác sử dụng tài nguyên và môi trường biển và hải đảo 12/06/2014 0
1142 687/TB V/v đổi tên Sở Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng và các phòng cảnh sát PCCC quận, huyện 15/06/2014 0
1143 233/TB-SKHCN giới thiệu chức danh và chữ ký 16/06/2014 0
1144 235/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Kiên Giang 16/06/2014 0
1145 152/TB-UBND Về việc dừng tổ chức cuộc thi người đẹp Đà Nẵng 2014 16/06/2014 0
1146 158/CSKVMT tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2014 18/06/2014 0
1147 2238/BKHCN-VP V/v sử dụng logo của Bộ Khoa học và Công nghệ 19/06/2014 1
1148 1247/SNV-QLVTLT V/v đăng ký văn bản đi, ghi số văn bản hành chính và lập sổ đăng ký văn bản đi 19/06/2014 0
1149 162/TQL V/v tổ chức lớp tập huấn "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về KHCN" tại TP. Hồ Chí Minh 22/06/2014 0
1150 1684/VP-QLDTu V/v thông tư ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phái thẩm tra thiết kế công trình xây dựng 23/06/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập