VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1001 294/TB-SKHCn Về việc phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo sở Khoa học và công nghệ 15/07/2015 0
1002 119-TB/BTCTU Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 15/07/2015 0
1003 596/TB-SVHTTDL Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng 14/07/2015 0
1004 5401/UBND-VX V/v triển khai thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 13/07/2015 0
1005 1738/STNMT-KTĐ V/v đăng ký danh sách tham gia đấu giá quyền sử dụng đất 12/07/2015 0
1006 691/TB-SXD Phân công trách nhiệm của Lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 12/07/2015 0
1007 107/2015/NQ-HĐND Về việc ủy thác ngân sách thành phố sang Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khóa khăn 08/07/2015 0
1008 108/2015/NQ-HĐND Thông qua chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/07/2015 0
1009 106/2015/NQ-HĐND Quy định chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng 08/07/2015 0
1010 105/2015/NQQ-HĐND Điều chỉnh tỷ lệ nộp ngân sách và trích để lại đối với nguồn thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/07/2015 0
1011 104/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/07/2015 0
1012 103/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố Đà Nẵng 08/07/2015 0
1013 289/TB-PKT Chức danh và giới thiệu chữ ký của Trưởng phòng Kinh tế quận Sơn Trà bà Nguyễn Thị Phương Mai 08/07/2015 0
1014 653/TB-VP Giới thiệu chức danh, chữ ký của Chánh Văn phòng UBND quận Sơn Trà ông Huỳnh Văn Hùng 08/07/2015 0
1015 2448/TB-BKHCN Kết quả Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ các tỉnh, thành phố vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ XIII 08/07/2015 0
1016 2278/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 08/07/2015 0
1017 110/2015/NQ-HĐND Về điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015 08/07/2015 0
1018 111/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 08/07/2015 0
1019 5250/UBND-NCPC V/v quản lý biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động 07/07/2015 0
1020 2268/VP-QLDTu V/v Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án Đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao 07/07/2015 0
1021 2256/VP-HCTC V/v tiếp nhận hồ sơ một cửa tại Văn phòng UBND thành phố 07/07/2015 0
1022 667 Giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại của Giám đốc Sở Xây dựng 07/07/2015 0
1023 2266 về việc tiếp nhận hồ sơ một cửa tại Văn phòng UBND thành phố 07/07/2015 0
1024 4944/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/07/2015 0
1025 97/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 bà Phan Thí Thúy Linh 06/07/2015 0
1026 96/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sungPhó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 bà Phan Thí Thúy Linh ông Nguyễn Nho Trung 06/07/2015 0
1027 100/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 ông Lê Văn Tam 06/07/2015 0
1028 101/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 ông Trần Đình Quỳnh 06/07/2015 0
1029 102/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 ông Nguyễn Văn Sơn 06/07/2015 0
1030 99/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 ông Võ Văn Thương 06/07/2015 0
1031 98/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 ông Nguyễn Văn Sơn 06/07/2015 0
1032 95/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 ông Ngô Xuân Thắng 06/07/2015 0
1033 94/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 ông Huỳnh Nghĩa 06/07/2015 0
1034 2258/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 06/07/2015 0
1035 698/TB-SKHĐT V/v triển khai thực hiện Luật đầu tư về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước 06/07/2015 0
1036 4887/QĐ-UBND V/v bãi bỏ điểm b, khoản 4, Điều 12 QUy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 06/07/2015 0
1037 2389 Về việc hướng dẫn tính toán kết quả thực hiện một số mục tiêu của Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 05/07/2015 0
1038 4072 về việc bán thí điểm nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 02/07/2015 0
1039 5093/UBND-KTTH V/v chấp hành pháp luật về phí, lệ phí 02/07/2015 0
1040 444/QĐ-SVHTTDL Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 02/07/2015 1
1041 731/HD-SNV Về việc biên sạn và thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng có thời gian bồi dưỡng từ ba ngày trở xuống 01/07/2015 0
1042 1337/STC-QLNS V/v đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2015 và xây dựng dự toán NSNN năm 2016 01/07/2015 0
1043 2239/VP-QLDTu V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 01/07/2015 0
1044 137/QĐ-VP V/v phân công nhiệm vụ giữa Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố 30/06/2015 0
1045 363-TB/TU Kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 22 (mở rộng) 29/06/2015 0
1046 4990/UBND-QLDth V/v triển khai thực hiện Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/06/2015 0
1047 4957/UBND-QLDth V/v kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đế xảy ra tình trạng khia thác cát trái phép tại khu công nghiệp Hòa Khánh 29/06/2015 0
1048 2204/Vp-KTN V/v Thông tư số 15/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT 29/06/2015 0
1049 4643/QĐ-UBND Về việc phân công, phân cấp kiểm tra cơ sở sản xuất kinh odnah vật tư nông nghiệp, nông lâm thủy sản và quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/06/2015 0
1050 119/BC-UBND Sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 1 (2011-2015) và đề xuất phương hương, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016-2020) tại thành phố Đà nẵng 28/06/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập