VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
701 04/TB-SKHCN Giới thiệu chức vụ và chữ ký ông Huỳnh Minh Tuấn - Giám đốc Sở 07/01/2016 0
702 07/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở 06/01/2016 0
703 06/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí PHó Giám đốc 06/01/2016 0
704 25/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 06/01/2016 0
705 01/TB-UBND Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 05/01/2016 0
706 22/VP-QLDTu V/v Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 05/01/2016 0
707 117/UBND-QLDTu V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của thành phố Đà Nẵng 05/01/2016 0
708 01/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quy định việc quản lý, sử dụng vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng 04/01/2016 0
709 02/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dự liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/01/2016 0
710 01/TB-TS3 Giới thiệu chức danh và chữ ký 03/01/2016 0
711 3384/TB-SNV Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 30/12/2015 0
712 358/TB-VP Kết luận của Chánh Văn phòng UBND thành phố tại buổi họp rà soát công tác quản lý, vận hành Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 30/12/2015 0
713 77/2015/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 30/12/2015 0
714 76/2015/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 30/12/2015 0
715 9860/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế phối hợp thẩm định các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có liên quan đến quốc phòng, an ninh 30/12/2015 0
716 709/NLCLC-TTHT V/v dự kiến ngành nghề đào tạo của học viên tham gia lớp luyện thi IELTS 30/12/2015 0
717 63/TB-TTTT&TKK&HCN Thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu 29/12/2015 0
718 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và côn gngheej sử dụng ngân sách nhà nước 29/12/2015 0
719 9709/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đâi giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/12/2015 0
720 355/TB-VP Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại cuộc họp về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố 28/12/2015 0
721 5112/BKHCN-PC V/v kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ 28/12/2015 0
722 138/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung PCT UBND thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 ông Hồ Kỳ Minh 28/12/2015 0
723 41/2015/QĐ-UBND Ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; danh mục; thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng 27/12/2015 0
724 3321/BC-SNV Sơ kết 05 năm thực hiện công tác khảo sát mức độ hài lòng và kết quả đánh giá của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố 27/12/2015 0
725 9574/QĐ-UBND Ban hành danh mcuj dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 24/12/2015 0
726 1526/TB-BQL Về việc thay đổi chữ ký của Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng 23/12/2015 0
727 10226/UBND-QLDtu V/v giải quyết một số vấn đề trong quá trình làm việc tại tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 23/12/2015 0
728 9468/QĐ-UBND Về chính sách khuyến khích trả nợ sớm tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng 21/12/2015 1
729 67/2015/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quy chuẩn quốc gia về môi trường 20/12/2015 0
730 65/2015/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 20/12/2015 0
731 39/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng 20/12/2015 1
732 692/NLCLC-TTHT V/v học bổng MGC tại Ấn Độ 20/12/2015 0
733 10069/UBND-VX V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền không rải vàng mã khi đưa tang 17/12/2015 0
734 3770/VP-QLDTu V/v Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17// của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng - chuyển giao 16/12/2015 0
735 516/TB-XTĐT Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng 15/12/2015 0
736 118-CV/TU V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết 15/12/2015 0
737 142/PMCĐN V/v dán tem xe máy 15/12/2015 0
738 888/TB-VQH V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà nẵng 14/12/2015 0
739 37/2015/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố ĐN 14/12/2015 0
740 9241/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/20069 của UBND thành phố ĐN ban hành Quy định về khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với CBCCVC, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong việc giải quyết hồ sơ, công việc 14/12/2015 0
741 9247/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh tại các văn bản do UBND thành phố và Sở, ngành ban hành 14/12/2015 1
742 60/2015/TT-BTNMT Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai 14/12/2015 0
743 659/MĐC-HCTH V/v giới thiệu chức danh và chữ kỹ 14/12/2015 0
744 9881/UBND-QLDtu V/v triển khai thực hiện CV số 2686/BXD-KHCN ngày 12/11/2015 của Bộ Xây dựng về yêu cầu đảm bảo an toàn trong lắp đặt bồn, bể nước chế tạo sẵn cho nhà và công trình 14/12/2015 1
745 1304/TB-QĐTPT V/v giới thiệu chữ kỹ Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 13/12/2015 0
746 9202/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng 13/12/2015 2
747 2348/BHXH-PT V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo NĐ 122/2015/NĐ-CP 13/12/2015 0
748 3750/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành 13/12/2015 0
749 10/TB-CRUDRE V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp 11/12/2015 0
750 119/2015/NQ-HĐND Quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn 09/12/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập