VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1381 1140/TB-ĐHTL Về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015 (khóa 23 đợt 1) 27/11/2014 0
1382 8734/QĐ-UBND Ban hành Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đăng ký xác nhận và cấp biển hiệu "Xe ô tô vận chuyển khách du lịch" 30/11/2014 0
1383 4367/VP-KTN V/v danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 01/12/2014 0
1384 10171/TB-SHTT Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ 02/12/2014 0
1385 2955/DNPC-TC&NS V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tich kiêm Giám đốc Công ty 02/12/2014 0
1386 4382/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 02/12/2014 0
1387 5623/PC-VP Văn bản về khoa học và công nghệ 03/12/2014 0
1388 52-TB/BTGTU V/v giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng 04/12/2014 0
1389 2185/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2020, có xét đến năm 2030 04/12/2014
1390 8878/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 05/12/2014 0
1391 8885/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ 07/12/2014 0
1392 44/2014/QĐ-UBND Ban hành quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng 07/12/2014 0
1393 239/TB-LH Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng khóa IV, nhiệm kỳ 2014-2019 08/12/2014 0
1394 1135/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa 08/12/2014 0
1395 1989/TB-KHNN-SĐH Tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2015 đợt I 08/12/2014 0
1396 66/2014/NQ-HĐND Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 09/12/2014 0
1397 2923/SNV-XDCQ V/v tạm dừng tham dự lớp tập huấn báo cáo thống kê và công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ tổ chức 09/12/2014 0
1398 84/2014/NQ-HĐND Bãi bỏ nội dung quy định về phụ cấp chức vụ của Chỉ huy trưởng Quân sự phường, xã 10/12/2014 0
1399 83/2014/NQ-HĐND Về biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng 10/12/2014 0
1400 82/2014/NQ-HĐND Về việc quy định mức chi đảm bảo công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/12/2014 0
1401 81/2014/NQ-HĐND Về việc đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/12/2014 0
1402 80/2014/NQ-HĐND Về việc thông qua tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 10/12/2014 1
1403 79/2014/NQ-HĐND Về thông qua Bảng giá các loại đất năm 2015 10/12/2014 0
1404 78/2014/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 10/12/2014 0
1405 67/2014/NQ-HDND Ban hành Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2015 10/12/2014 0
1406 70/2014/NQ-HDND Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/12/2014 0
1407 69/2014/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2015 10/12/2014 1
1408 68/2014/NQ-HĐND Phê chuẩn điều chỉnh giảm dự toán thu viện phí năm 2013 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013 10/12/2014 0
1409 88/2014/NQ-HĐND Về nhiệm vụ năm 2015 10/12/2014 0
1410 87/2014/NQ-HĐND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành 10/12/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập