VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1321 3071/VNPT-ĐN V/v giải pháp tiết kiệm chi phí về VT-CNTT cho UBND thành phố Đà Nẵng 10/10/2014 0
1322 1685/TB-KHNN-HC V/v giới thiệu mẫu chữ ký của Viện trưởng Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung Bộ 12/10/2014 0
1323 48/TB-VP Địa điểm làm việc mới của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 13/10/2014 0
1324 93/THCB-CĐCB V/v thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2014 13/10/2014 0
1325 2343/TB-SNV Vị trí việc làm tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực Quý IV năm 2014 14/10/2014 0
1326 36/2014/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 8 quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng 14/10/2014 0
1327 7306/QĐ-UBND V/v phê duyệt công ty TNHH MTV Tinh dầu Hoàng Lịch tham gia sản xuất sản phẩm lưu niệm 14/10/2014 0
1328 9312/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 25/01/2014 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương 8 (khóa XI) "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" 15/10/2014 0
1329 46/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 quy định bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp 15/10/2014 0
1330 262/TB-DHKT Giới thiệu chữ ký và chức danh của Hiệu trưởng Trường Đại học KInh tế Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019 15/10/2014 0
1331 65/TB-HĐND Nội dung cuộc họp liên tịch của Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND và Ủy ban MTTQVN thành phố chuẩn bị cho kỳ họp thức 11 HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 15/10/2014 0
1332 544/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình 15/10/2014 0
1333 60/PMC-VP V/v đậu, đỗ xe máy tại tầng hầm B2 15/10/2014 0
1334 9370/UBND-QLDTu V/v xử lý kiến nghị, đề xuất của các sở, ban, ngành làm việc tại tòa nhà trung tâm hành chính thành phố 15/10/2014 0
1335 2885/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 15/10/2014 0
1336 105/QD-BCDPTDL Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Đà Nẵng 16/10/2014 0
1337 196/VPBĐKH V/v kêu gọi tham gia cuộc thi "THách thức Khí hậu đến Nông nghiệp và rừng" 19/10/2014 0
1338 265/SMEDEC2 V/v khóa đào tạo chuyên gia Năng suất Chất lượng năm 2014 19/10/2014 0
1339 360/TB-VNTB-TCHC V/v giới thiệu mẫu chữ ký của ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải nam Trung bộ 19/10/2014 0
1340 1393-CV/BTGTU V/v một số đối tượng mạo danh Ban Tuyên giáo TW để bán sách 19/10/2014 0
1341 218-BC/VPTU giữa tháng 10 năm 2014 20/10/2014 0
1342 354/NLCLC-TTHC V/v giới thiệu chương trình học bổng đào tao 2015-2016 của cơ quan Viện trợ Ailen 21/10/2014 0
1343 2461/TB-SNV Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 23/10/2014 0
1344 67/TB-BQL Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế Xuất Đà Nẵng 23/10/2014 0
1345 7675/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin năm 2015 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để phòng dịch lở mồm long móng ở gia súc và dịch cúm gia cầm 27/10/2014 0
1346 352/TB-VP Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại Hội nghị triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" tại thành phố Đà Nẵng 27/10/2014 0
1347 39/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND thành phố 28/10/2014 0
1348 4037/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 29/10/2014 0
1349 4033/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 29/10/2014 0
1350 2017/SNG-HTQT V/v học bổng của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Wallonie-Bruxelles 30/10/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập