VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1171 58/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIIIn nhiệm kỳ 2011-2016 09/07/2014 0
1172 57/NQ-HDND Miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 09/07/2014 0
1173 1861/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 09/07/2014 0
1174 1882/VP-NCPC v/v thông báo văn bản mới ban hành 13/07/2014 0
1175 21/2014/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn 14/07/2014 0
1176 873/TB-SKHCN Thông báo giới thiệu chữ ký 14/07/2014 0
1177 223-BC/TU Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về phát triển khao học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" và tình hình nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy 14/07/2014 0
1178 94/QD-PTTH Quyết định v/v công bố Hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 15/07/2014 0
1179 4816/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/07/2014 0
1180 59/TB-HĐND Ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐND tại kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 17/07/2014
1181 482/TB về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Nam Định 17/07/2014 0
1182 01/TB-MTTQ Về việc giới thiệu chức dnah và chữ ký của đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng khó X, nhiệm kỳ 2014-2019 19/07/2014 0
1183 6409/UBND-QLDtu V/v triển khai hướng dẫn của Bộ Tài chính về tạm ứng đối với các hợp đồng của dự án vay vốn ODA và vốn vay ưu đãi 21/07/2014 0
1184 4926/QĐ-UBND Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành trong kỳ hệ thống hóa từ năm 1997-2013 21/07/2014 6
1185 22/TB-NLCLC Về việc chuyển trụ sở làm việc 23/07/2014 0
1186 4970/QD-UBND Về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 24/07/2014 0
1187 4430/ĐHĐN Tuyển sinh nghiên cứu sinh theo Đề án 911 đợt 2 năm 2014 của Đại học Đà Nẵng 24/07/2014 0
1188 1568/TB-SNV Thời gian tạm ngừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và địa điểm làm việc mới của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 24/07/2014 0
1189 2011/Vp-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 24/07/2014 0
1190 6505/KH-UBND Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2014-2015 24/07/2014 0
1191 17/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa 27/07/2014 0
1192 14/TB-CDN Về việc chuyển đổi mô hình sang công ty côt phần giới thiệu mẫu dấu, các chức danh và chữ ký 27/07/2014 0
1193 2018/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 27/07/2014 0
1194 221/HHDBK V/v học bổng cho khóa đào tạo thạc sỹ chuyên ngành năng lượng tái tạo 27/07/2014 0
1195 1555/TB-SYT Thời gian tạm ngừng tiếp nhân, giải quyết thủ tục hành chính và địa điểm làm việc mới của Sở Y tế thành phố 28/07/2014 0
1196 791/STTTT-VP V/v thông báo thời gian sở TTTT chuyển cơ quan vào TTHC thành phố 28/07/2014 0
1197 6627/UBND-KTTH V/v thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên theo Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 28/07/2014 0
1198 2037/VP-NCPC V/v thông báo địa chỉ nhận nội dung Quyết định số 4926/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 28/07/2014 0
1199 21/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng 29/07/2014 0
1200 22/2014/QĐ-UBND Quy định đối tượng, mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên đại bàn thành phố Đà Nẵng 30/07/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập