VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
91 1514/UBND-KGVX V/v triển khai công tác quản lý hoạt động quản cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/03/2017
92 1510/KH-UBND Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Đề án " Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017 06/03/2017
93 29/QĐ-STTTT Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng 06/03/2017 Sở Thông tin và Truyền thông 0
94 978/TB-SGTVT Về việc giới thiệu danh sách dịch vụ công trực tuyến tại Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 06/03/2017 Sở Giao thông vận tải 0
95 1472/UBND-KGVX V/v triển khai Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ 04/03/2017 UBND thành phố Đà Nẵng 0
96 610/VP-KGVX V/v văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ 03/03/2017 0
97 12-Ctr/TU Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 03/03/2017 0
98 1418/UBND-NC V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị 02/03/2017 0
99 304/SCT-KTAT-MT báo cáo kết quả 05 thực hiện NQ20-NQ-TW 02/03/2017 Sở Công thương 0
100 114-BC/TU Tháng 2 năm 2017 02/03/2017 0
101 26-TB/BTGTU Địa điểm làm việc mới của Ban Tuyên giáo Thành ủy 02/03/2017 0
102 1101/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu 01/03/2017 1
103 120/BC-SVHTT Báo cáo kết quả Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016 01/03/2017 Sở Văn hóa và Thể thao 0
104 1335/KH-UBND Thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới 28/02/2017 0
105 441/TB-STP thông báo về việc giới thiệu danh sách dịch vụ công trực tuyến tại Sở Tư pháp thành phố đà nẵng 28/02/2017 Sở Tư pháp 0
106 05/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về địa điểm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/02/2017 0
107 1294/KH-UBND Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017 27/02/2017 0
108 1027/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thành viên BCH phòng cháy và chữa cháy tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 25/02/2017 0
109 13/TB-UBND Kết luận của lãnh đạo UBND thành phố tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính, ngân sách năm và triển khai nhiệm vụ năm 25/02/2017 0
110 182/TB-VKTXH Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp 24/02/2017 0
111 611/TB Chức vụ và chữ ký cục trưởng Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng 24/02/2017
112 123-BC/BTGTU Công tác tuyên giao tháng 2, phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2017 24/02/2017 0
113 976/QĐ-UBND Về việc ban hanhfDanh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực công thương do UBND thành phố Đà Nẵng quản lý 23/02/2017 2
114 131/TB-STTTT Về việc giới thiệu danh sách 25 dịch vụ công trực tuyến tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 22/02/2017 Sở Thông tin và Truyền thông 0
115 21/BC-SKHCN Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 02/2017 và dự kiến công tác tháng 3/2017 20/02/2017 0
116 35/BC-UBND Chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Đà Nẵng và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2017 20/02/2017 0
117 264/STTTT-CNTT V/v sự cố tuyến cáp quang quốc tế AAG 20/02/2017 Sở Thông tin và Truyền thông 0
118 901/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh 20/02/2017 32
119 03/2017/QĐ-UBND Về iệc bãi bỏ Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 ban hành Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố 20/02/2017 0
120 669/QĐ-BNV Về việc công bố dnah mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2016 20/02/2017 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập