VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1081 3518/UBND-TH V/v báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị bức xúc của cử tri 24/04/2014 0
1082 2653/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 5194/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ giai đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/04/2014 0
1083 1010/VP-VX V/v triển khai văn bản về khoa học và công nghệ 25/04/2014 0
1084 190/QĐ-STNMT Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo sở 25/04/2014 0
1085 30/2014/QĐ-TTg Về việc quản lý đất, vận hành vf khai thác vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam VNREDSat-1 25/04/2014 0
1086 431/KBĐN V/v hướng dẫn bổ sung đăng ký tạm ứng, thanh toán vốn XDCB 27/04/2014 0
1087 1037/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 28/04/2014 0
1088 634/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2014-2020 28/04/2014 0
1089 12/2014/QĐ-UBND V/v quy định tỷ lệ quy đổi trọng lượng riêng đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/05/2014 0
1090 644/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giái trị khu vực nông nghiệp nông thôn" 04/05/2014 0
1091 222-TB/TU Về việc giới thiệu chức danh và chữ kỹ đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015 04/05/2014 0
1092 865/TB-SNV Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố 05/05/2014 0
1093 340/LHHVN V/v tham gia giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2014 07/05/2014 0
1094 629/TB-SNN Giới thiệu thông tin trao đổi văn bản điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng 08/05/2014 0
1095 22/TB-BQL Giới thiệu thông tin trao đổi văn bản điện tử của Ban Quản lý các KCN và CX Đà Nẵng 11/05/2014 1
1096 2972/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/05/2014 0
1097 14/2014/QĐ-UBND Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 11/05/2014 0
1098 121/TB-UBND Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 12/05/2014 0
1099 3963/KH-UBND Thàng hành động vì trẻ em thành phố Đà Nẵng năm 2014 12/05/2014 0
1100 4014/UBND-HCTC V/v tiếp nhận Giấy mời qua hộp thư điện tử thành phố 13/05/2014 0
1101 172/TB-VKTXH Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp 13/05/2014 0
1102 476/BHXH V/v triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông 13/05/2014 0
1103 3073/QĐ-UBND Về việc thay đổi thành viên Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử UBND huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng 13/05/2014 0
1104 15/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng 13/05/2014 0
1105 390/GM-SKHCN Dự gặp mặt truyền thống nhân ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 2014 13/05/2014 0
1106 1141/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 13/05/2014 0
1107 928/TB-SYT Về giới thiệu thông tin tra đổi văn bản điện tử của Sở Y tế thành phố 14/05/2014 0
1108 1148/VP-NCPC V/v thông báo văn bản ban hành của Chính phủ 14/05/2014 0
1109 10801-QĐ/TU Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 6817-QĐ/TU, ngày 27 tháng 3 năm của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức đương chức, nghỉ hưu và các đối tượng hưởng chế độ ưu đãi từ trần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/05/2014 1
1110 1201/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 19/05/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập