VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1051 2763/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ 03/04/2014 0
1052 543/TB-TĐC Giới thiệu chức danh và chữ ký 03/04/2014 0
1053 1456-CV/TU V/v thực hiện Thông báo kết luận số 154-TB/TW của Ban Bí thư 03/04/2014 0
1054 708/SKHDT-VP V/v thông tin email của Sở để thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử 03/04/2014 0
1055 2783/UBND-KTN V/v tăng cường giao dịch điện tử trong hoạt động công vụ 04/04/2014 0
1056 1041/TB-SGTVT Giới thiệu thông tin trao đổi văn bản điện tử của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 06/04/2014 0
1057 2206/QĐ-UBND V/v bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về công tác bàn giao các công trình cơ sở hạ tầng giao thông công chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/04/2014 0
1058 666/TB-SNV V/v tiếp nhận Trung tâm Lưu trữ thành phố về Sở Nội vụ và chức danh, chữ ký của Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ thành phố 07/04/2014 0
1059 2253/QĐ-UBND Công nhận tuyến du lịch địa phương tại Bán đảo Sơn Trà 09/04/2014 0
1060 830/Vp-VX V/v triển khai văn bản về khoa học và công nghệ 09/04/2014 0
1061 1076/TB-SGTVT Về việc giới thiệu chức danh chữ ký của ông Lê Văn Trung Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 10/04/2014 0
1062 55/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 13/04/2014 0
1063 56/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 ông Huỳnh Đức Thơ 13/04/2014 0
1064 877/VP-NCPC V/v thông báo văn bản ban hành của Chính phủ 14/04/2014
1065 182/TB-BQLKCNC Giới thiệu thông tin trao đổi văn bản điện tử của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng 15/04/2014 0
1066 3132/UBND-QLDth V/v danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vwucs tài nguyên và môi trường năm 2013 15/04/2014 0
1067 746/BC-SNV Tình hình áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và mở rộng HTQLCL đáp ứng Đề án 30 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 15/04/2014 0
1068 10/2014/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố , thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND thành phố 16/04/2014 0
1069 11/2014/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 và khoản 3, khoản 4 Điều 15 Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 17/04/2014 0
1070 610/SNG-VP Giới thiệu thông tin trao đổi văn bản điện tử của Sở Ngoại vụ thành phố 17/04/2014 0
1071 3279/UBND-KTN V/v tăng cường thực hành tiết kiệm điện và đảm bảo hành lang an toàn lưới điện 17/04/2014 0
1072 174/TB-SKHCN V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ 20/04/2014 0
1073 472/KH Triển khai các hoạt động của BCĐ TW cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2014 21/04/2014 0
1074 277/BC-SKHCN Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014 21/04/2014 0
1075 1184/BTTTT-CNTT V/v áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 22/04/2014 0
1076 596/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập 22/04/2014 0
1077 21/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 23/04/2014 0
1078 20/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hnhf cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nên địa lý tỷ lệ 1: 50.000 23/04/2014 0
1079 42/BC-SKHCN Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 4/2014 và dự kiến công tác tháng 5 năm 2014 23/04/2014 0
1080 3530/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ me bị bệnh tim bẩm sinh thành phố Đà Nẵng 24/04/2014 1
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập