VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
961 985/UBND-KTTH V/v triển khai Thông tư số 07/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính 09/02/2014 0
962 126/TB-SNN Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng ông Nguyễn Đỗ Tám 09/02/2014 0
963 916/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo về Đề án tổng thể Tái cơ cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng 09/02/2014 0
964 30-KH/TU Triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế" 10/02/2014 0
965 93/BHXH-PT V/v mức đóng BHXH, BHYT 10/02/2014 0
966 200/TB-SKHCN Về việc sử dụng mẫu dấu mới của Sở và Thanh tra sở 11/02/2014 0
967 01/CT-UBND Về công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố năm 2014 và năm 2015 11/02/2014 0
968 1119/KH-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 12/02/2014 0
969 199/QĐ-SNV V/v phân công lãnh đạo phụ trách và công chức theo dõi tình hình thực hiện công tác nội vụ tại vụ tại các sở, ban, ngành, quận, huyện 12/02/2014 0
970 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự 13/02/2014 0
971 04/TB Chiêu sinh lớp kxy thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm 13/02/2014 0
972 09/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 16/02/2014 0
973 219/SYT-VP V/v không tiếp khách, nhận hoa nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2014 16/02/2014 0
974 11/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:200000 16/02/2014 0
975 12/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt 16/02/2014
976 13/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất 16/02/2014 0
977 10/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 16/02/2014 0
978 08/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 16/02/2014 0
979 10/TB-VP Phân công công tác của Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 17/02/2014 0
980 1093/QD-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2013 17/02/2014 0
981 295/TB-HQ V/v giới thiệu chức danh và chữ ký công chức lãnh đạo 18/02/2014 0
982 509/SVHTTDL V/v thông báo bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở 19/02/2014 0
983 1288/UBND-KTTH V/v hỗ trợ cục thuế thành phố tổ chức Tuần lễ "Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2013" 19/02/2014 0
984 25-CV/TU Dự Hội nghị BCĐ (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2013 20/02/2014
985 40/TB-VP Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp bàn về các vấn đề liên quan chung cư của Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư 23/02/2014 1
986 01/TB-VKTXDDT Thông báo giới thiệu mẫu dấu, chữ ký và chức danh 23/02/2014 0
987 29/TB Giới thiệu chức danh và chữ ký 23/02/2014 0
988 36/QĐ-VP V/v phân công nhiệm vụ giữa Chánh văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố 24/02/2014 0
989 419/VP-VX V/v triển khai văn bản về khoa học và công nghệ 25/02/2014 0
990 299/SKHCN-VP V/v giới thiệu chữ lỹ và chức danh 27/02/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập