VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
871 8443/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Đà Nẵng 03/12/2013 1
872 416/TB-KT Giới thiệu chức danh và chữ kỹ Phó Trưởng phòng phòng Kinh tế quận sơn Trà 04/12/2013 0
873 927/TB Về việc giới thiệu chức danh và chữ kỹ của ông Bùi Quốc Thụ Phó Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam 05/12/2013 0
874 8533/QĐ-UBND Về việc ban hành chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2017 05/12/2013 0
875 8586/QĐ-UBND Ban hành chương trình giám sát hệ thống phân phối, chống hàng giả, an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 08/12/2013 0
876 39/2013/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/12/2013 0
877 11066/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ 10/12/2013 0
878 50/2013/NQ Đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 2, năm 2013 11/12/2013 0
879 47/2013/NQ-HDND Về việc điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản ;ý, sử dụng đối với một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/12/2013 0
880 48/2013/NQ Quy định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê,mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng 11/12/2013 0
881 191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT Hướng dẫn chế đố quản lý tài chính đối với kinh phí chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới 12/12/2013 0
882 51/2013/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2014 12/12/2013 0
883 53/2013/NQ-HDND Về nhiệm vụ năm 2014 12/12/2013 0
884 40/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp đối với người lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 12/12/2013 0
885 8745/QĐ-UBND Về việc ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng 12/12/2013 0
886 3238/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành của Bộ Nội vụ 12/12/2013 0
887 395/TB-VP Về việc phân công nhiệm vụ của ban Lãnh đạo 12/12/2013 0
888 397/TB-VP Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Viện trưởng Viện NCPTKTXH 12/12/2013 0
889 8757/QĐ-UBND Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Đà Nẵng 13/12/2013 0
890 21/TB Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng ban BQL dự án ĐTXD công trình GTCC 13/12/2013 0
891 28/2013/TT-BKHCN Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường 16/12/2013 0
892 37-BC Đánh giá 5 năm thực hiện Luật hoạt dộng chữ thập đỏ, 3 năm thực hiện Nghị định số 03/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hoạt động chữ thập đỏ 18/12/2013 0
893 3336/VP V/v thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 19/12/2013 0
894 10266/BKHDT-KTĐN V/v thông báo việc áp dụng hướng dẫn của LHQ-EU về định mức chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam (bản cập nhật 2013 22/12/2013 0
895 77/2013/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 23/12/2013 0
896 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN Quy định quản lý tài chính các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 24/12/2013 0
897 141/TTLT-NV V/v rà soát, kiểm tra, bổ sugn hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử 24/12/2013 0
898 18/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận, huyện 24/12/2013 0
899 78/2013/QĐ-TTg Về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương triện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới 24/12/2013 0
900 790/TB-QDTPT V/v giới thiệu chữ ký của Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố 24/12/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập