Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Văn phòng Sở 27/04/2021

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 17/12/2020

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng 17/12/2020

Quyết định về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ 17/12/2020

Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 04/04/2019

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/11/2018 quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc có hiệu lực kể từ ngày ...

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 19/11/2018

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 11/07/2018

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập