Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ Quý I năm 2019 20/03/2019

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ Quý I năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019 20/03/2019

Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 20/03/2019

Hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà n... 12/09/2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2019-2021 theo hướng dẫn của ...

Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 12/09/2018

Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 12/09/2018

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 12/09/2018

Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Kết quả rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 25/08/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 208 24/08/2018

Kế hoạch tổ chức tập huấn và Hội thi lập hồ sơ, công tác lưu trữ 26/07/2018

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập