Kết quả thực hiện xây dựng "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ 14/12/2017

Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng 11/12/2017

Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng 11/12/2017

Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 11/12/2017

Kết quả thực hiện công tác truyền thông cải cách hành chính năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ 11/12/2017

Kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 01/12/2017

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 20/09/2017

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 07/08/2017

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 17/07/2017

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 17/07/2017

Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

Đăng nhập