Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 14/10/2015

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2015 và Kế hoạch định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020 02/03/2015

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013, 6 tháng đầu năm 2014, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 24/09/2014

Báo cáo tình hình hoạt động KH&CN năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014 07/07/2014

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành KHCN thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 22/04/2014

Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2014 của Sở KH&CN 22/04/2014

Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013 22/04/2014

Kế hoạch thực hiên 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 22/04/2014

Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và 2020 24/02/2014

Kế hoạch thực hiên 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 24/02/2014

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

Đăng nhập