Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 05/4/2006 ban hành Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa... 09/03/2017

Từ ngày 01 tháng 3 năm 2017, Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 05/4/2006 ban hành Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chính thức hết hiệu lực

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực pháp luật 10/01/2017

Năm 2016, có 06 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ công bố hết hiệu lực toàn bộ

Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà... 07/06/2016

Kế hoạch hoạt động công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ 30/05/2016

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ thành ủy trong năm 2016 30/05/2016

Hoạt động rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2016 27/05/2016

Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ 27/05/2016

Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ 27/05/2016

Báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 29/12/2015

Kế hoạch triển khai 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 29/12/2015

Tìm kiếm nâng cao >>


Đăng nhập