Tổng kết 15 năm công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước (2001-2016) 22/08/2016

Kết quả thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016" quý I 30/05/2016

Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” 30/05/2016

Kế hoạch hoạt động công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ 30/05/2016

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ thành ủy trong năm 2016 30/05/2016

Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ 27/05/2016

Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 29/12/2015

Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 06/07/2015

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015 20/05/2015

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU và Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 02/03/2015

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

Đăng nhập