Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 20/09/2017

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 07/08/2017

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 17/07/2017

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 17/07/2017

Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Tổng kết 15 năm công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước (2001-2016) 22/08/2016

Kết quả thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016" quý I 30/05/2016

Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” 30/05/2016

Kế hoạch hoạt động công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ 30/05/2016

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ thành ủy trong năm 2016 30/05/2016

Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ 27/05/2016

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

Đăng nhập